Mestringsforløb ved ergoterapeut
Fokus på Bevægelsesindskrænkning og egen sygdomsforståelse

Varighed

4 uger

Lokation

Bevægeapparatsanalyse, øvelser og målinger,progressionsmålinger foretages
i dertil indrettet lokale i Faxe Sundhedscenter
Præstøvej 78, 1. Byg 4, 4640 Faxe

Hos praktikstedet

Dokumentationsmateriale til Jobcentret

Der udarbejdes en slutrapport som fremsendes jobcentret

Indhold

Individuelle samtaler, fysiske målinger, anbefaling og introduktion af øvelser med løbende progressionsmåling, samt bevægeapparatsanalyse ved ergoterapeut/muskelterapeut

Pris
Ugepris – aftalt med Jobcentret

Målgruppe og indikation:

Borgere hvor en individuel og målrettet rådgivning fra Assistancens dedikerede faguddannet personale, vurderer at kunne bidrage til en hurtigere og mere realistisk tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Forløbet kan anvendes som enkeltstående tilbud, hvor der er tvivl om en borger vil kunne indgå i et virksom-hedsrettet forløb uden det medfører en helbredsmæssigforværring.

Kan også anvendes som parallelforløb som understøttel-se af observationer på praktikstedet dertil, hvor borgerne oplyser om smerteøgning i forbindelse med praktik.

Kan med fordel anvendes til borgere, hvor der vurderes behov for konkretisering af bevægelsesindskrænkninger:

Det fremgår ofte at borgeren er bevægelsesindskrænket, men hvad betyder det reelt for deres muligheder i hverdagen og i forhold til at kunne arbejde?

Vurderes kroppen kapabel til at kunne fortsætte inden for tidligere erhverv med eller uden hjælpemidler og eller arbejdsredskaber?

Kan med fordel anvendes til borgere med behov for drøftelse af sygdomsforståelse:

Er der tale om smerter elle ømhed?
Hvornår skal man være påpasselig, og hvornår er det ok at have ondt?

Translation af usikkerhed i brugen af kroppen ved aktivitet, til at turde bruge kroppen

At få italesat at en diagnose ikke nødvendigvis behøver at forværre den totale helbredsmæssige situation.

Ved en ergoterapeutisk undersøgelse kan det belyses hvordan borgeren kan opretholde eller opnå en holdbar fremadrettet jobsituation, og herunder også om øvelser eller specifik træning vil kunne fremme aktivitetsniveauet.