Ergoterapeutisk
Arbejdspladsgennemgang
APG

Dokumentationsmateriale til Jobcentret

Når der vurderes behov for fokus på arbejdsredskaber eller tilpasning af arbejdspladsen, er der også behov for dokumentation forud for bevilling

Assistancens ergoterapeut gennemfører derfor en arbejdspladsgennemgang,
og i rapport som følge heraf, angives ergonomiske anbefalinger og ved behov henvises til konkrete og optimale arbejdsredskaber

Pris

Kr. 5000,00
Der beregnes et tillæg ved kørsel over 80 km
i forbindelse med virksomhedsbesøgene.

Målgruppe og indikation:

For borgere, hvor der vurderes behov for en generel ergonomisk gennemgang af borgerens arbejdsplads for at sikre optimale arbejdsstillinger i forbindelse med arbejdsfastholdelse, praktikforløb og uddannelsesforløb.

Forløbsindhold:

Assistancens ergoterapeut forestår en arbejdsplads-gennemgang, hvor der vurderes om behovet for arbejdsredskaber er til stede, samt omfanget

Hvis arbejdspladsen ikke kan stille de anbefalede arbejdsredskaber til rådighed, forestår Assistancens ergoterapeut bestilling og levering af arbejdsred- skaberne efter forudgående aftale med Jobcentret

Arbejdsredskaberne bliver leveret direkte til arbejdspladsen og installeres samme dag

Brugeren instrueres af ergoterapeut fra Assistancen i brugen af redskabet med opfølgning, og justeringer om nødvendigt

Ved indgåelse af lejeaftale afhentes arbejds- redskaberne på arbejdspladsen efter lejeperiodens udløb, dog minimum 3 måneder

Arbejdsredskaberne lejes for en aftalt periode, dog minimum 3 måneder

Ved indgåelse af købsaftale påhviler det Jobcentret at afhente arbejdsredskabet på arbejdspladsen umiddelbart i forbindelse med borgerens ophør på arbejdspladsen.

Leje af arbejdsredskaber – en besparende løsning!

Der er mulighed for igennem Assistancen at leje udvalgte arbejdsredskaber efter forudgåendearbejdspladsgennemgang af Assistancens ergoterapeut.
Assistancen gør det nemt og billigt at forestå udlån af arbejdsredskaber i forbindelse med vores forløb.
Vi har fokus på at reducere omkostningerne i forbindelse med vores virksomhedsrettede forløb ved at effektivisere processen,
til gavn for både Jobcenter og borger.

Dette betyder, at omkostningerne for Jobcentret reduceres væsentligt, både i forhold til økonomi og administration. Jobcenteret skal ikke længere anvende ressourcer på bestilling, installering, opfølgning og afhentning, samt opmagasinering af ofte omkostningsfulde arbejdsredskaber
– Assistancen forestår hele processen.